Kendine Aşık Et Çok Güçlü Aşk Duası

Kendine aşık et çok güçlü aşk duası nasıl yapılır? Sevdiğini Kendine Aşık etme duası denenmiş aşk duası. Çok güçlü aşk duaları ve yapılışları duaları deneyenlerin yorumları. İstediğiniz kişinin size aşık olması için öncelikle okunması gerekli olan aşk duasının 1 hafta boyunca düzenli bir şekilde okunması gerekir. Bununla birlikte istediğin kişiyi kendine hayatına çekme duası okunmadan önce muhakkak abdest alınması gerekir.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çekmek İçin Hangi Dua Okunur?

Sevdiğiniz kişinin size de aşık olması için aşağıda verilen aşk büyüsü ritüelinden daha güçlü olan aşk duasını okumanız gerekir:

 • İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
 • Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çeken Kuvvetli Dua Hangisidir?

Sevdiğiniz kişiyi hayatınıza çekmek için aşağıda verilen duayı okumanız gerekir:

 • izeşşemsu kuvviret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennucumunkederet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelcibalu suyyiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izel’i|3aru ‘uttylet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelbiharu succiret* Ve izel-eshâru batalet. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelmev’udetu suilet. Ve izel-eshâru batalet. Bismillahirrahmanirrahim. Ennî messeniyeş-şeytânü bi nusbin ve azâb. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetlin lil mü’minîn ve lâ yezîdüz-zalimîne illâ hasârâ. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi min.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çeken Kurşun Uygulaması Nasıl Yapılır?

Sevdiğiniz kişinin size aşık olması için aşağıda verilen kurşun uygulanmasının yapılması tavsiye edilir:

 • Öncelikle kurşun bir levha temin edilmesi gerekir.
 • Daha sonra kurşun levhanın üzerine size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını ve annesinin adını yazmalısınız.
 • Ardından Tuncina duasının okunması gerekir.
 • Bu işlemden sonra kurşun levha ateşe atılır ve yakılmaya başlanır.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çeken Karabiber Uygulaması Etkili Mi?

Aşağıda sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için yapmanız gereken karabiber uygulamasının aşamaları yer alır:

 • İlk olarak 41 tane karabiber almanız gerekir.
 • Daha sonra bu karabiberlerin üzerine tek tek 1 defa İhlas ve 1 defa Fatiha sureleri okunmalıdır.
 • Sureler okunduktan sonra demir bir tavanın içine bir çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin ve 41 adet karabiberleri içine koyun.
 • Kül olana kadar karabiberlerin yakılması sağlanır. Karabiberler yanarken size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını da telaffuz edin.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çeken Mucize Dua Hangisidir?

Sevdiğiniz kişinin de size aynı duyguları hissetmesi için okumanız gereken ve medyum hocalar tarafından denenmiş en etkili ve mucizevi dua şu şekildedir:

 • Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Hızlı Çekmek Mümkün Mü?

Sevdiğiniz kişinin hayatınıza kısa sürede girmesi için aşağıda verilen adımları uygulamanız gerekir:

 • İlk olarak abdest alınması gerekir.
 • Daha sonra hayatınızda olmasını istediğiniz kişi hakkında iyi niyetlerde bulunun ve Besmele çekin.
 • En son olarak 4444 defa “Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.” duasını okuyun.
 • Bu uygulamanın toplamda 7 gün boyunca yapılması gerekir. Medyum Geylani hoca tarafından tecrübe edilen uygulamalardandır.  

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çekme Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Sevdiğiniz bir insanın hayatınızda yer alması için aşağıda verilen yöntemleri uygulamanız gerekir:

 • İlk olarak abdest alınıp iyi niyetlerde bulunulmalıdır.
 • Daha sonra içten ve samimi bir şekilde “Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).” duası okunmalıdır.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çekme Duası Kalıcı Mı?

Sevdiğiniz kişinin size kalıcı bir şekilde aşık olması için aşağıda verilen adımlar tek tek yapılmalıdır.

 • Öncelikle Perşembe akşamı sessiz bir odaya geçmeniz gerekir.
 • Daha sonra hayatınızda var olmasını istediğiniz kişinin bir resmini ve 1 tane de kilit almalısınız.
 • Bu iki malzemenin üzerine 41 kez Ayetel Kürsi okunmalıdır.
 • En son olarak 1 defa “Ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.” duasını okuyun.
 • İşlemlerin tamamlanmasından sonra resmi ve kilidi evde kimsenin görmeyeceği bir yerde muhafaza etmelisiniz.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çekmek İçin Etkili Sözler Nelerdir?

Sevdiğiniz kişiyi kendinize çekmek için duayı okumadan önce muhakkak abdest almanız gerekir. Daha sonra her gün 100 defa aşağıda verilen duayı okumalısınız:

 • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

İstediğin Kişiyi Kendine Hayatına Çekme Ve Kuvvetli Bağ Oluşturma Nasıl Yapılır?

Sevdiğiniz kişiyi kendinize çekmek ve aranızda sıkı bir bağ oluşturmak için 7 gün boyunca aşağıda verilen duayı okumalısınız:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li.

Yukarıda verilen istediğin kişiyi kendine hayatına çekme duası abdestli bir şekilde okunmalıdır.

 • Tarih : 15.09.2021 11:08
 • Son Güncelleme : 29.11.2023 11:50

Yorum Yap

Yanıt Veriyorsun vazgeç