İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Duası

Sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için öncelikle okunması gereken duayı iyi niyetler doğrultusunda okumanız gerekir. İstediğin kişiyi yanına geri getirme duası abdestli bir şekilde okunmalıdır. Boy ya da gusül abdesti alınması yeterlidir.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır?

İstediğiniz kişinin yanınıza geri gelmesi için işinin ehli gerçek medyum hocaların uyguladığı özel bir duadır aşağıda verilen duayı yatsı namazını kıldıktan sonra iyi niyetler doğrultusunda toplamda 7 defa okumanız gerekir:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirmek Mümkün Mü?

Aşık olduğunuz kişinin size kısa sürede geri dönmesi için aşağıda verilen adımların takip edilmesi gerekir:

 • İlk olarak abdest alınmalıdır.
 • Daha sonra sabah namazının kılınması gerekir.
 • Sabah namazını kıldıktan sonra iyi niyetler edip 100 defa “Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad,allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.” duası okunmalıdır.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Ritüeli Nasıl Yapılır?

Aşık olduğunuz ve size geri dönmesini istediğiniz kişi için 7 gün boyunca aşağıda verilen duayı içten ve samimi bir şekilde okumanız gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı hacet.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Duası Uzaktakine Etki Eder Mi?

Size geri dönmesini istediğiniz kişinin uzakta olması durumunda daha hızlı etki eden dua aşağıda yer alır. Bu duanın 1 hafta boyunca düzenli bir şekilde okunması gerekir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. El hamdü lillahi rabbil âlemin. Er rahmânir rahiym. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal müstekiym. Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn. Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun. Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn. Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm. Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr. Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin smmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirmek İçin Kuvvetli Dua Hangisidir?

Aşık olduğunuz kişiyi yanınıza geri getirmek için aşağıda verilen duayı abdestli bir şekilde okumanız gerekir:

 • Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Duası Kesin Kabul Olur Mu?

İstediğiniz kişinin sizin kısa sürede yanınıza geri gelmesi için aşağıda verilen adımları tek tek uygulamanız gerekir:

 • Öncelikle 41 tane üzüm temin etmeniz gerekir.
 • Daha sonra 41 üzümün üzerine tek tek “Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn” duasını okumalısınız.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirmek İçin Hangi Aşk Duası Okunur?

Aşık olduğunuz kişinin size geri dönmesi için aşağıda verilen dua etkili bir şekilde sonuçlarını gösterir:

 • Allahümme, ya müfettihal ebvab, ve ya müsebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi vel ebsar, ve ya delilel mütehayyirin, ve ya giyasel müstegisin, ve ya müferricel mahzunin, tevekkeltü aleyke ya rabbi, kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke, ya rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Duası Kaç Gün Okunur?

Sevdiğiniz ve aşık olduğunuz kişinin size geri dönmesi için okunacak duanın toplamda 7 gün boyunca samimi ve içten bir şekilde okunması gerekir. Aşk büyüsü uygulamasından daha etkili bir çözüm olarak 7 gün boyunca okunması gereken en etkili dua aşağıda yer alır.

 • “E yahsebul insânu ellen necmea ızâ meh.”

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getirme Duasında Neler Kullanılır?

İstediğiniz kişinin size geri dönmesinde kullanılması şart olan malzemelerden birisi de sıcak süttür. Sıcak sütün alınıp sessiz bir odaya geçilmesi gerekir. Odaya girdikten sonra yönünüzü kıbleye dönmelisiniz. Daha sonra gözlerinizi kapatarak 3 defa Besmele çekmelisiniz. Besmele çektikten sonra yere oturun ve sütü sağ elinize alarak yeniden 3 defa Besmele çekin. Ardından sütü sol elinize alın ve 3 defa Besmele çekin. En son olarak sütü önünüze alın ve aşağıda verilen tılsımlı sözcüğü okuyun:

 • İlahi, besmele-i şerifin hatırı için kalbimdeki samimi niyeti ve ruhumdaki aşk acısının meydana getirmiş olduğu içtenliği esas alarak bana ruhumun rahatlaması ve huzur bulması için aşık etme duasının gerçekliğini nasip eyle, bana karşı tarafı en güzel şekilde elde etmek ve onun sevgisine ve muhabbetine nail olabilmek için yapmam gereken en güzel duanın kabulünü göstererek beni bahtiyarlık ve saadet içerisinde yaşat. Sevda ve sevgi, muhabbet ve aşk senin kontrolünde ve denetiminde olduğu için bizi bahtiyar kıl Allah’ım, amin. Medyumlar arasında çok bilinen bir dua değildir! Gerçek bir medyum hoca tarafından ancak uygulanmış ve tecrübe edilmiştir gizli ilimler deryasından özel bir duadır.

İstediğin Kişiyi Yanına Geri Getiren Sözler Nelerdir?

İstediğin kişiyi yanına getirme duası okumadan önce abdest alınmalıdır. Sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için en etkili olan sözler şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ . (Fetih suresi 1.ayet)
 • Selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn. (Zümer suresi 73)
 • Legad câekum resûlun min enfusikum azîzun,aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. (Tebve suresi 128)
 • Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ,subhâneke fekınâ azâben nâr. (Ali İmran 191)
 • Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ kavmihî, nerfeu deracâtin men neşâu, inne rabbeke hakîmun alîm. (En'am 83)
 • Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân. (İsra 81)
 • Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. (İsra 82)
 • Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm. (Enbiya 69)
 • Ve erâdû bihî keyden. (Enbiya 70)
 • fe cealnâ humul ahserîn. (Enbiya70)
 • Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. (Enbiya 87)
 • ve lâ tumsikû bi isamil kevâfiri. (Mümtehine 10)
 • Tarih : 15.09.2021 10:55
 • Son Güncelleme : 29.11.2023 11:50

Yorum Yap

Yanıt Veriyorsun vazgeç